Vilkår for bruk - Ida by LIGL

Ved å benytte Ida by LIGL (Ida™) aksepterer kunden disse vilkårene som bindende for seg og alle hos kunden som bruker Ida™.

 1. LIGL AS eier eller lisensierer fra andre, samtlige immaterielle rettigheter knyttet til Ida™. Det overføres ingen rettigheter relatert til Ida™ til kunden, annet enn en tidsbegrenset tilgang til de avtalte deler av kundeportalen i Ida™, samt en ubegrenset bruksrett til egne skreddersydde dokumenter som utarbeides ved bruk av Ida™ (Genererte Dokumenter).
 2. Kunden kan kun bruke de avtalte deler av Ida™ til å utarbeide Genererte Dokumenter, og kun på en slik måte at bruken ikke krenker LIGL AS´ eller andres immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at det er forbudt å reprodusere, kopiere eller laste ned innhold fra Ida™ som ikke omfattes av bruksretten nevnt ovenfor.
 3. Bruken av Ida™ skal skje på en måte som ikke skader LIGL AS eller på annen måte innebærer misbruk av tjenesten.
 4. Kjøpet av dokumentpakkene er bindende når bestillingen er sendt til LIGL AS. Bestillinger til LIGL AS omfatter ikke leveranser fra LIGL advokater AS, såfremt det ikke er inngått særskilt skriftlig avtale med LIGL advokater AS om dette.
 5. Prisen som er oppgitt for hver dokumentpakke er den totale prisen for den aktuelle pakken i avtaleperioden.
 6. Abonnementet løper i perioden oppgitt på den aktuelle dokumentpakken, og utløper uansett ved manglende betaling.
 7. De Genererte Dokumenter, samt den informasjon og veiledning som er gitt i spørreskjemaene og grunnlagsdokumentene i Ida™, er ikke ment å være eller å erstatte juridisk rådgivning. Det betyr at kunden alene tar fullt og helt ansvar for at de Genererte Dokumenter passer til det formålet disse er tenkt brukt til.
 8. LIGL AS eller LIGL Advokater AS gir ingen garantier knyttet til Ida™. Det betyr at LIGL AS eller LIGL advokater AS ikke garanterer at den informasjon og veiledning som er gitt i spørreskjemaene og grunnlagsdokumentene er korrekt eller fullstendig for alle relevante forhold knyttet til de Genererte Dokumenter, eller passer for formålet med disse eller hvordan disse brukes. LIGL AS eller LIGL advokater AS garanterer heller ikke at de nedlastede dokumentene er uten feil eller mangler, at de er fullstendige, eller at de passer til det formålet de er tenkt brukt til. Brukere av Ida™ oppfordres derfor til å få de Genererte Dokumenter kvalitetssikret av advokater i LIGL advokater AS, særlig dersom de Genererte Dokumenter har vesentlig betydning for virksomheten, herunder om det kan medføre ansvar eller berører virksomhetens skatte- og avgiftsmessige forhold.
 9. LIGL AS og LIGL Advokater AS fraskriver seg ethvert ansvar for feil, ufullstendigheter eller mangler av enhver art i den informasjon og veiledning som er gitt i spørreskjemaene eller grunnlagsdokumentene i Ida™. Videre fraskriver LIGL AS og LIGL advokater AS seg ethvert ansvar for feil, ufullstendigheter eller mangler av enhver art i de Genererte Dokumenter, og for om de Genererte Dokumenter passer til det formål de er tenkt brukt til. Det kan således ikke rettes noe krav mot LIGL AS eller LIGL advokater AS for noe forhold direkte eller indirekte knyttet til bruken av Ida™. Uansett kan ikke LIGL AS eller LIGL advokater AS holdes ansvarlig for indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av Ida™. Under enhver omstendighet kan det maksimalt kreves erstatning for betaling som LIGL AS har mottatt fra den skadelidte kunden for bruk av den angjeldende dokumentpakken i IDA™. LIGL advokater AS kan uansett ikke holdes ansvarlig, med mindre særskilt skriftlig avtale er inngått om leveranse av advokattjenester fra LIGL advokater AS, og kun i den grad dette følger av avtalen med LIGL advokater AS.
 10. Bruken av Ida™ etablerer ikke noe klientforhold med verken LIGL AS eller LIGL advokater AS. Dersom kunden velger å la en av advokatene i LIGL advokater AS gjennomgå de Genererte Dokumenter, vil det bli opprettet et klientforhold til LIGL advokater AS knyttet til denne bistanden. Kunden må i tilfelle inngå særskilt skriftlig avtale med LIGL advokater AS, herunder med vilkår for slik bistand.
 11. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er LIGL AS. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan LIGL AS i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at LIGL AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at LIGL AS skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se vår personvernerklæring her.

For å kunne tilby support (kundestøtte) og den avtalte funksjonaliteten til Ida™, gir kunden LIGL AS og LIGL advokater AS tilgang til de Genererte Dokumenter på LIGL AS` server. Disse vil dog bli åpnet av LIGL AS kun etter nærmere avtale med kunden for å levere avtalt support. LIGL advokater AS vil kun åpne dokumentene dersom dette skjer etter avtale med kunden i forbindelse med leveranse av skriftlig avtalt advokatbistand, slik dette fremgår av punkt 8. LIGL AS og LIGL advokater AS er underlagt full taushetsplikt knyttet til informasjon som disse dokumentene inneholder.

Opprettes ikke egen avtale om bistand med LIGL advokater AS, vil de Genererte Dokumenter bli slettet fra LIGL AS sin server innen én måned. Personopplysninger som legges inn i de Genererte Dokumenter slettes ved at de Genererte Dokumenter slettes fra vår server. Genererte Dokumenter som kunden har lastet ned fra Ida™, er kunden selv ansvarlig for å behandle i henhold til gjeldende regler om personvern.

 1. Thomson Reuters brukervilkår, herunder personvernregler og etiske regler, gjelder i tillegg.
 2. Brukervilkårene reguleres av norsk lov. Eventuelle tvister knyttet til bruken av Ida™ eller til brukervilkårene, skal løses gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan tvisten løses ved voldgift etter reglene i voldgiftsloven. Voldgiftsretten skal ha sete i Stavanger. Voldgiften er konfidensiell, og forhandlingen skal gå for lukkede dører. Tvistelovens saksbehandlingsregler får for øvrig anvendelse så langt de passer.

Personvernerklæring - LIGL AS

 1. Når samler LIGL AS inn personopplysninger ?
 2. Dine rettigheter
 3. Hva registreres når du kontakter LIGL online?
 4. Hva registreres når du kontakter oss?
 5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
 6. Bruk av databehandlere

1. Når samler LIGL AS inn personopplysninger ?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss av en av disse grunnene:

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til hu@ligl.no, eller ved å kontakte vår personvernansvarlig fb@ligl.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. 

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. 

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. 

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 
Les mer om retten til dataportabilitet på www.datatilsynet.no

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi i LIGL tar ditt personvern på største alvor. Vi håper likevel du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernansvarlig på fb@ligl.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

3. E-post

Webanalyse

Når du besøker www.ligl.no bruker vi et verktøy Piwik, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk, som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) ved at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller for å behandle opplysninger for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. LIGL® bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om de ulike informasjonskapslene vi benytter lenger nede.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) ved at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller for å behandle opplysninger for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt, med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler brukes på ligl.no:

Cookies fra LIGL.no og LIGLgo.no

__cfuid

Brukes av CloudFlare for brukeridentifisering i forbindelse med sikkerhet.
Les mer

5 år

_ga

Brukes for Google Analytics
Les mer

2 år

Cookies fra Ida by LIGL-appen

connect.sid

For å holde oppe og identifisere login-sesjonen

Søkemotor

LIGL lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Find. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) ved at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller for å behandle opplysninger for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

E-post

Vi ber om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter våre systemer for sikkerhet.

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Veiledning

Når du kontakter oss for veiledning, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse.

Opplysningene lagres frem til saken er avsluttet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) ved at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller for å behandle opplysninger for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. Den berettigede interessen er å følge opp din henvendelse.

Abonnere på nyheter

LIGL sender ut nyheter på e-post til de som ønsker. Nyhetene kan eksempelvis inneholde veiledning, nyhetssaker, informasjon om kurs, nye produkter eller annet som er relevant for bruken av våre produkter og tjenester.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyheter, og til eventuelle brukerundersøkelser om nyhetene for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant.

E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre, og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyheter fra oss er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke. 

Dokumentasjon av samtykke gjennom dobbelt opt-in i e-post

Når du melder deg på som mottaker av nyheter fra LIGL får du informasjon om hva vi samler inn og hvorfor. Ved å melde deg på brevet samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Påmeldingen må bekreftes ved å klikke på en lenke i e-post, såkalt dobbelt opt-in. Det er for at vi skal kunne dokumentere din påmelding til å stå som mottaker av nyheter fra oss.

6. Bruk av databehandlere

LIGL benytter databehandlere til å levere noen tjenester forbundet med driften av våre systemer:

ND Design AS («ND») drifter vår server, som er lokalisert i Stavanger, Norge. Denne serveren inneholder personopplysninger i form av ovennevnte brukerdata, samt all annen informasjon som er registrert via våre nettsider og leveranse av våre tjenester. ND behandler samtlige personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen, i den utstrekning dette er nødvendig for å kunne drifte serveren og gi oss løpende kundestøtte.

Okta Inc., USA drifter de tekniske sider av vår brukerregistrering og verifisering/innlogging, og behandler personopplysninger som registreres i den forbindelse.

Triangle Regnskap AS, Sandnes, leverer våre regnskapstjenester. Triangle Regnskap AS har tilgang til de ovennevnte personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for oppfølging av fakturering og regnskapstjenester knyttet til våre tjenester.

Samtlige databehandlere har inngått egne databehandleravtaler med LIGL.

Denne personvernerklæringen blir løpende oppdatert.